Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van VPS Data , gevestigd te Kalmthout, Nieuwmoer-Dorp 24, België. Versie geldig vanaf 09/05/2021.

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van VPS Data. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van VPS Data. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar. 

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. VPS Data behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. 

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door VPS Data erkend. 

1.4 VPS Data garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. 

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal VPS Data bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren. 

2.3 Aan de leveringsplicht van VPS Data zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door VPS Data geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering. 

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Betalingsfaciliteiten

3.1 Betaling geschiedt op een van de betaalmethoden zoals aangegeven tijdens het bestelproces.

3.2 De betaaltermijn waarbinnen een bestelling betaald dient te worden is 30 dagen na overhandiging of toezending van de factuur.  

3.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal de verzending gebeuren nadat de betaling ontvangen is. Er dient rekening gehouden te worden met een wachttermijn van 1 à 3 werkdagen indien u kiest voor betaling via overschrijving.

3.4 Behoudens protest bij aangetekend schrijven binnen de 7 werkdagen na ontvangst van de factuur, wordt deze geacht door de klant aanvaard te zijn.

4. Prijzen

4.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. 

4.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 

4.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro en inclusief 21% BTW.

5. Zichttermijn / herroepingsrecht

5.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet betreffende Marktpraktijken en Consumentenbescherming (art. 45 e.v.), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 kalenderdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan VPS Data heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 kalenderdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij VPS Data. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt VPS Data er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. 

5.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten, zoals telefoonabonnementen van de door VPS Data aangeboden (mobiele) netwerkoperators. Op laatst genoemde diensten, waarbij VPS Data slechts als tussenpersoon c.q. agent optreedt, zullen de algemene voorwaarden van bedoelde netwerkoperators van toepassing zijn. 

5.3 Het herroepingrecht geldt niet voor:

diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van 14 kalenderdagen 

goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft 

goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben 

voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen 

audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken 

de levering van kranten en tijdschriften; voor de diensten van weddenschappen en loterijen

6. Gegevensbeheer 

6.1 Indien u een bestelling plaatst bij VPS Data, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van VPS Data. VPS Data houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy. 

6.2 VPS Data respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. 

6.3 VPS Data maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

7. Garantie en conformiteit 

7.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. De wettelijke garantietermijn bedraagt 2 jaar.

7.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand. 

7.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan VPS Data) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan VPS Data. Verkeerd geleverde goederen dienen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan VPS Data schriftelijk te worden gemeld. Voor eventuele gebreken aan het product is er een meldingstermijn van 2 maanden dewelke ingaat de dag van de vaststelling van het gebrek. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen. 

7.4 Indien klachten van de afnemer door VPS Data gegrond worden bevonden, zal VPS Data naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van VPS Data en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van VPS Data) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van VPS Data gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van VPS Data voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. 

7.5 VPS Data is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel. 

7.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens VPS Data in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van VPS Data en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

7.7 Als de machine moet worden teruggestuurd voor reparatie of onderhoud of om andere redenen: De bij VPS Data aangekochte machines mogen alleen in de originele verpakking verzonden worden. Indien anders verzonden is de klant zelf verantwoordelijk voor enige schade. Als de originele doos niet beschikbaar is kan de klant de machine in VPS Data showroom aanbieden of VPS Data biedt de mogelijkheid om de originele verpakking aan te kopen zolang deze beschikbaar is. 

8. Aanbiedingen

8.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld. 

8.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt VPS Data zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. 

8.3 Mondelinge toezeggingen verbinden VPS Data slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. 

8.4 Aanbiedingen van VPS Data gelden niet automatisch ook voor nabestellingen. 

8.5 VPS Data kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte. 

8.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

9. Overeenkomst

9.1 Een overeenkomst tussen VPS Data en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door VPS Data op haalbaarheid is beoordeeld. 

9.2 VPS Data behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

10. Afbeeldingen en specificaties 

10.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van VPS Data gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

11. Overmacht 

11.1 VPS Data is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. 

11.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van VPS Data alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. 

11.3 VPS Data behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is VPS Data gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. 

11.4 Indien VPS Data bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

12. Aansprakelijkheid

12.1 VPS Data kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden of enige aansprakelijkheid aanvaarden voor welke schade dan ook die ontstaat of ontstaan is, wanneer dan ook, door verkeerd gebruik van de apparaten en producten en evenmin door gebrekkig of verkeerd gebruik van de door de apparaten gecreëerde of samengestelde producten. VPS Data kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor een gebrekkig, niet of onvoldoende functioneren van een door de afnemer zelf met de apparaten gecreëerd product of onderdeel, welk dan ook.

13. Eigendomsvoorbehoud 

13.1 Eigendom van alle door VPS Data aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij VPS Data zolang de afnemer de vorderingen van VPS Data uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van VPS Data wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW. 

13.2 De door VPS Data geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. 

13.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. 

13.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan VPS Data of een door VPS Data aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin VPS Data haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen. 

13.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht VPS Data zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen. 

13.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan VPS Data.

14. Toepasselijk recht/bevoegde rechter 

14.1 Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing. 

14.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen VPS Data, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Hasselt, Limburg, België kennis, tenzij VPS Data er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.